Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

Vacaturetijd

 

Bevestigingsdienst

Ds. U. Doedens zal in de dienst op zondag 13 januari 2019 om 14.00 uur bevestigd worden als predikant van onze gemeente.
Voorganger in deze dienst is Ds. van der Vaart.

 

  

Ds. Doedens aanvaardt het beroep

 De kerkenraad heeft op 10 oktober 2018 van Ds Doedens bericht ontvangen. Hij aanvaardt het beroep dat de kerkenraad van de Lambertusgemeente op hem heeft uitgebracht.

Hij en zijn vrouw zijn maandagavond 8 oktober bij ons te gast geweest. Zij hebben kennis gemaakt met mensen en groepen die actief zijn voor en in de Lambertuskerk. Het was een fijne avond. Levendig, met humor en informatief.

De kerkenraad is bijzonder verheugd met dit nieuws en gaat nu verder in overleg over een datum van intrede. Ook zijn er praktische zaken te regelen zoals huisvesting en inburgeringszaken: bv welke lagere en middelbare scholen zijn er in Vught en omgeving?

Als er meer nieuws te melden is, wordt dat via website, Kerkespoor of afkondigingen in de kerk bekend gemaakt.

 

 

Nieuwe predikant

Zondag 16 september j.l. is er na de kerkdienst een gemeente vergadering gehouden.
Er waren ongeveer 60 mensen aanwezig.
In de kerkdienst was de naam al genoemd van de te beroepen predikant.

Het gaat om Ds. UGM Doedens uit Gouda, verbonden aan de PKN gemeente Westerkerk.

Ds Doedens is geboren in 1968, is getrouwd en samen hebben zij twee zoons in de leeftijd van 8 en 11 jaar.

Vanaf die zondag 16 september is er de mogelijkheid om binnen 5 dagen bezwaar in te dienen tegen de procedure die de beroepingscommissie heeft gevolgd. Als dat niet is gebeurd, gaan vrijdag 21 september de voorzitter van de kerkenraad Hanneke Deinum en de ouderling pastoraat Ella Scherpenisse naar Gouda. Zij zullen persoonlijk de beroepingsbrief aan ds Doedens overhandigen. Dat betekent dat hij officieel wordt gevraagd om predikant te worden in onze Lambertus gemeente.
Ds Doedens heeft dan zelf 3 weken de tijd om na te denken of hij ja of nee zegt op deze vraag. Vóór 12 oktober horen wij officieel schriftelijk van hem wat zijn antwoord is. We verwachten een telefoontje als hij een beslissing heeft genomen en zien daarna de brief tegemoet. Op maandagavond 8 oktober is er een kleine besloten kennismakingsavond georganiseerd voor ds Doedens.
Hij kan dan met enige mensen spreken die vertegenwoordigers zijn van een activiteit of dienst in onze kerk.

In de gemeente vergadering heeft Peter Hordijk( lid van de beroepingscommissie) namens Jane de Vries (voorzitter van deze commissie) het woord gevoerd om iets te vertellen over de procedure van het beroepen.
De commissie heeft 10 brieven gekregen en zij hebben met 3 kandidaten nader gesprekken gevoerd. Ook hebben zij van deze sollicitanten een dienst mee gemaakt.

Ds D. van de Vaart uit Uden heeft als consulent de commissie ondersteund gedurende de hele procedure. Zij hebben geweldig samen opgetrokken. Hij kon hen zowel qua procedure als inhoudelijk begeleiden. Aan de andere kant was ds D. van de Vaart onder de indruk van de zorgvuldige werkwijze en nauwgezetheid van de beroepingscommissie.

Na deze informatie konden gemeenteleden vragen stellen, waarop de beroepingscommissie heeft geantwoord. Tot tevredenheid en onder enige hilariteit
(vanwege het feit dat enkele gemeenteleden Ds Doedens al hadden gegoogeld) is de vergadering positief en verwachtingsvol afgesloten.

 top

 

Brief aan de gemeenteleden

Op 1 augustus 2018 heeft de beroepingscommsie, mede namens de kerkenraad, de hierna volgende brief aan de gemeenteleden gezonden: 

Aan alle gemeenteleden van de Protestantse Kerk te Vught

Vught, 1 augustus 2018

Geacht gemeentelid,

In de zomer van 2017 heeft de kerkenraad zich gebogen over de procedure voor het beroepen van een nieuwe predikant. Hierbij is de ‘Gids voor beroepingswerk’ van de Protestantse Kerk als uitgangspunt genomen.

Er zijn toen meerdere stappen gezet waarover u in een gemeentevergadering en in ‘Kerkespoor’ bent geïnformeerd. Er is een tijdelijke predikant benoemd en er is een beroepingscommissie benoemd. Deze maakt gestage voortgang. Door de kerkenraad is een profiel opgesteld, aan de hand waarvan de beroepingscommissie een advertentie heeft geplaatst. Uit de ontvangen reacties zijn een aantal predikanten uitgenodigd voor een gesprek. Na evaluatie van deze eerste kennismaking is besloten een aantal predikanten te gaan “horen”.
De beroepingscommissie zal vervolgens haar eindoordeel vormen.

Middels deze brief willen we u informeren over de vervolgstappen. Het hele proces dat we gezamenlijk als gemeente, beroepingscommissie en kerkenraad doorlopen, is verwoord in de eerdergenoemde Gids voor beroepingswerk, de Kerkorde en de (in 2016 vastgestelde) Plaatselijke Regeling van de Protestantse Kerk te Vught. Onderstaande stappen staan beschreven in de Gids voor Beroepingswerk.

Advies aan de kerkenraad
We verwachten nu dat de beroepingscommissie in de loop van augustus haar eindoordeel samen met haar overwegingen verwoordt in een ‘Advies aan de Kerkenraad’. De kerkenraad zal zich, eventueel na gesprek met betrokken predikant(en), ervan overtuigen dan het een wijs besluit is en neemt een definitief besluit. Indien positief is de kandidaatstelling een feit.

Gemeentevergadering
In de Gids wordt de procedure beschreven bij stemming door stemgerechtigde leden in een gemeentevergadering. Dit is voor ons niet van toepassing. In de Plaatselijke Regeling (uit 2016) is opgenomen, dat predikanten verkozen worden door de kerkenraad.
Er zal, naar verwachting in de loop van september, een gemeentevergadering worden bijeengeroepen waarin de naam van de kandidaat te stellen predikant en de overwegingen die hebben geleid tot de keuze worden bekendgemaakt.
Op dat moment begint ook de termijn van vijf dagen te lopen waar binnen schriftelijk bezwaar kan worden gemaakt tegen de gevolgde beroepingsprocedure (dus niet tegen de persoon van de verkozen predikant).

Beroepsbrief
Na afloop van de periode van mogelijk bezwaar tegen de beroepingsprocedure zal de kerkenraad de predikant beroepen door middel van een beroepsbrief. De predikant tekent voor ontvangst en moet binnen een termijn van 3 weken beslissen of hij /zij het beroep zal aannemen. Aan de beroepsbrief wordt een rechtpositieregeling toegevoegd.

Approbatie van het beroep
Nadat het beroep is aangenomen, wordt een datum van bevestiging overeengekomen. Dit gebeurt in goed overleg van de predikant met zijn/haar huidige en toekomstige gemeente. Tot slot moet door de classis worden bevestigd dat de procedure naar behoren is doorlopen, de zogenaamde ‘approbatie’.

Bevestiging
Na afgifte van approbatie kan de predikant bevestigd worden. Dit gebeurt in de regel binnen drie maanden na het aanvaarden van het beroep.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de stappen die we samen zullen ondernemen op weg naar de bevestiging van onze nieuwe predikant.

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet ons te benaderen.

Met hartelijke groet, 

Hanneke Deinum              Jane de Vries
Voorzitter Kerkenraad       Voorzitter Beroepingscommissie

 top

 

Profielschets nieuwe predikant 

Wie zoeken wij?
De Lambertusgemeente is een gemeente met lef en zoekt ook een predikant met lef. Niet te bang om dingen anders te doen, uit te proberen, van gebaande paden af te wijken. Er is ruimte voor nieuwe vormen van kerkzijn, we krijgen als gemeente hier ook weer energie van.

De predikant die wij zoeken geeft de eredienst een belangrijke plaats in de gemeente. Daar ontmoeten wij elkaar rondom het Woord, daar worden vragen gesteld over ons menselijk bestaan en we denken daarover na. Traditie en eigentijds, verbondenheid en openheid zijn kernwoorden.

Ontmoeting vindt naast de eredienst ook plaats op doordeweekse dagen. We zoeken een predikant die graag meedenkt met de vormgeving en vernieuwing van het programma dat we aanbieden; iemand die het een uitdaging vindt om dit programma breder te maken, zodat ook andere doelgroepen bereikt worden, binnen en buiten de kerk. En ja, dus ook andere leeftijdsgroepen.

Kerk en samenleving, geloof en maatschappij; de Lambertusgemeente zoekt naar waar zij die terreinen met elkaar in gesprek kan brengen. Dat is een uitdaging die wij samen met onze predikant willen aangaan.

Tot de kerndomeinen van de predikant behoren:
- Eredienst
- Pastoraat
- Vorming en toerusting
- Diaconaat
- Organisatie en beleid

Eredienst
Onze predikant past bij de gemeente die we willen omschrijven als middenorthodox liberaal. De gemeente hecht grote waarde aan een inspirerende eredienst. Stijl en vormgeving zijn belangrijke elementen van de liturgie.
Dat houdt in dat de predikant:
- plezier heeft in het voorgaan in kerkdiensten en in staat is in de uitleg verdieping aan te brengen
- de Bijbelse prediking kan vertalen naar het dagelijks leven
- aandacht heeft voor het pluriforme karakter van de gemeente
- aandacht heeft voor bijzondere en actuele thema’s
- samenwerkt met cantorij, vaste musici en musici van buiten
- het oecumenische karakter van de erediensten onderschrijft. Gastvoorgangers komen ook uit de rooms-katholieke en remonstrantse traditie.

Pastoraat
Onze predikant is de kartrekker van het pastoraat in de gemeente. Belangrijk is “feeling hebben” voor wat er in de gemeente leeft. Dat houdt in dat hij/zij:
- voorzitter is van de pastorale raad
- het onderling pastoraat bevordert samen met de wijkcontactpersonen
- met de ouderling pastoraat het bezoekwerk in instellingen onderling verdeelt
- waar gewenst pastoraal bezoek aflegt thuis en/of in het ziekenhuis.


Vorming &Toerusting
In het jaarprogramma ontmoeten gemeenteleden en belangstellenden uit de omgeving elkaar. De Lambertusgemeente versterkt in haar activiteiten de onderlinge verbondenheid maar nodigt ook nadrukkelijk de omgeving uit om samen activiteiten te ondernemen. We hebben een ambitieus jaarprogramma met activiteiten op gebied van religie, kunst, cultuur en maatschappelijke thema’s. Onze predikant neemt actief deel aan dat programma en wil samen met ons de gastvrijheid van de gemeente uitdragen.
Daarnaast willen we onderzoeken of het aanbod aansluit bij de behoeften van de doelgroepen die we willen bereiken.
Daarom is de predikant een netwerker die vaardig is in het samenwerken met andere mensen en organisaties en die daar plezier in heeft.

Diaconaat
Onze predikant ondersteunt het diaconaal/maatschappelijke werk van de diaconie:
- werkt samen met de diaconale raad en brengt mede verdieping aan in het diaconale
werk
- heeft aandacht voor de maatschappelijke problemen in Vught en omgeving.

Organisatie en beleid
In het Beleidsplan staan de doelstellingen en de plannen betreffende de organisatie van de gemeente duidelijk omschreven. We vragen van de predikant mede leiding aan dat proces te geven.

Vught, oktober 2017

 top


Profielschets Protestantse Gemeente Vught, Lambertuskerk

De Lambertusgemeente
Iedere omschrijving schiet te kort, maar als er een korte kenschets gegeven moet worden van onze kerkelijke gemeente, dan laat deze zich omschrijven als liberaal middenorthodox. Er is waardering en ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en geloofsbeoefening.

De afgelopen jaren is er een omvangrijk programma op doordeweekse dagen uitgevoerd. Dit programma wordt gedragen door de predikant en een groot aantal vrijwilligers. Er is behoefte om dit programma steviger te borgen en minder afhankelijk te maken van vrijwillige inzet. Overigens zonder afbreuk te doen aan het karakter: stijlvol, verzorgd, gastvrij en inspirerend. Onze ambities op dit punt zijn verwoord in het vorig jaar vastgestelde beleidsplan 2016-2019.

De gemeente heeft ongeveer 600 leden. Daarvan zijn ongeveer 200 leden kerkelijk actief tot zeer actief. De zondagse eredienst wordt bezocht door gemiddeld 60-70 bezoekers. Ze beschikt over een grote schare gemotiveerde vrijwilligers (ongeveer 100) die taken uitoefenen variërend van schoonmaken tot uitvoeren van delen van het doordeweekse programma. De kosterstaken worden ook vrijwillig uitgevoerd. Naast de predikant zijn er geen betaalde functies binnen onze gemeente.


De Lambertuskerk binnen de gemeente Vught
Vught is een gemeente met 25.000 inwoners in de nabijheid van ’s-Hertogenbosch. In een overwegend rooms katholieke omgeving heeft onze kerkelijke gemeente een eigen plaats.

De Lambertuskerk is een plaats waar religie, cultuur en maatschappij bij elkaar komen. Zij houdt verbinding met tal van maatschappelijke en kerkelijke organisaties en werkt daar graag mee samen. Genoemd kunnen worden het Nationaal Monument Kamp Vught, Stichting het Lambertuspodium, de lokale overheid, de Kunststichting Vught, de Stichting Protestantse Begraafplaats Vught, maar ook Stichting Welzijn, de Voedselbank en de andere kerken.

De kerkgemeenschap beschikt over een mooie middeleeuwse kerk die qua maat goed past bij de omvang van de gemeente. De monumentale toren staat op een markante plaats in het centrum van Vught. Tien jaar geleden is het kerkgebouw grondig gerestaureerd en multifunctioneel gemaakt met behoud van het karakter van de kerk. Hierdoor is de ruimte bruikbaar in vele opstellingen en voor verschillende soorten activiteiten. De keuken maakt het mogelijk maaltijden voor grote groepen te bereiden.

  top 

 

Beroepingscommissieleden benoemd

Op 29 jl. november heeft de kerkenraad de volgende mensen benoemd als lid van de beroepingscommissie: Jane de Vries, voorzitter, Mieke van der Veen, secretaris, Gert Koster, Henriette Rosema, Anna Paulien Maaskant, Janine Mutsaerts, Harm van der Veen en Peter Hordijk.

De kerkenraad is erg blij dat deze mensen samen op zoek willen gaan naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. 

Gemeenteleden kunnen namen van predikanten die ze geschikt vinden voor onze gemeente, doorgeven aan de beroepingscommissie. Als u dit doet, wilt u dan ook vermelden waarom u vindt, dat de door u genoemde predikant zou passen in onze gemeente? Doorgeven kan per e-mail aan de secretaris van de commissie, Mieke van der Veen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Aankondiging vertrek Dirk-Jan Bierenbroodspot als tijdelijk predikant

 


In de kerkdienst van 13 mei heb ik de gemeente een belangrijke mededeling gedaan. Ik heb in deze dienst kenbaar gemaakt dat ik een beroep mocht ontvangen van de Samen op Weg gemeente Berlicum-
Rosmalen en dat ik dat beroep ook heb aanvaard. Dat betekent dat ik de Lambertuskerk binnenkort ga verlaten. Op dit moment staat de dienst van bevestiging en intrede gepland op 2 september en dat betekent dat de overeenkomst tussen de Lambertuskerk en mij vanaf dat moment wordt ontbonden.

Tot het moment van bevestiging en intrede blijf ik werken in en om de Lambertuskerk. Als het aan mij en de kerkenraad ligt, doen we dat met vreugde en zetten we de goede samenwerking voort. De afgelopen maanden heb ik mijn werk met veel plezier gedaan en zal dat dus voorlopig ook blijven doen. Het is dan ook fijn om te weten dat de kerkenraad mij van harte feliciteert met het beroep.

Het feit dat ik elders een beroep aanneem en mijn werkzaamheden hier afrond, ligt volledig in lijn van de overeenkomst die de kerkenraad en ik hebben gesloten. Mijn periode hier was bedoeld als een
overbruggingsperiode. Dat geldt voor beide partijen. Voor de kerkenraad was de inzet om in deze periode ruimte te geven aan de
beroepingscommissie. Voor mij was de inzet een periode van bezinning op mijn toekomst als predikant.

Ik wens u als gemeente het allerbeste toe en de nabijheid van de Eeuwige door wie wij ons verbonden mogen weten. De beroepingscommissie en de kerkenraad bid ik wijsheid en inzicht toe bij het zoeken en vinden van een nieuwe predikant. Dit zal ongetwijfeld gaan lukken. Met hem of haar zal de gemeente een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.

Dirk-Jan Bierenbroodspot

  top

 

 

 

Verslag gemeentevergadering op 17 september 2017

In de kerkenraadsvergadering in september is uitgebreid gesproken over de vacature predikantsplaats in onze gemeente. Op zondag 17 september jl. werd na de kerkdienst een gemeentevergadering over dit onderwerp gehouden. Deze vergadering werd bijgewoond door ongeveer 35 gemeenteleden en geleid door Hanneke Deinum, voorzitter kerkenraad. Gesproken is over de invulling van de vacature voor tijdelijke predikant, de procedure voor het beroepen van een nieuwe predikant en de profielschets voor de nieuwe predikant.

Voor de vacature voor een tijdelijke predikant is in de zomerperiode gesproken met drie kandidaten. Ze maakten allen een enthousiaste en gedreven indruk en waren bereid naar Vught te reizen, of wonen al in de buurt. Het moderamen geeft de voorkeur aan één van de kandidaten. Betrokkene zal naar verwachting eind dit jaar proponent zijn. Proponenten hebben de vereiste academische theologische studie met succes afgesloten, het colloquium afgelegd en zijn beroepbaar. De intentie is uitgesproken om met betrokkene een contract af te sluiten voor een eenjarig dienstverband. Echter gezien het traject wat betrokkene moet afleggen naar de proponentstatus toe, is het onverstandig om uit te gaan van een mogelijke ingangsdatum voor 1 januari 2018. We willen de discussie over een mogelijk contract voortzetten, zodat we meteen kunnen tekenen wanneer betrokkene proponent is. Zodra hier meer nieuws over is, laten we dit weten. Houdt u hiervoor ook onze website in de gaten. Onder het kopje ‘Actueel’ staat een item ‘afscheid en vacature-tijd’, waaronder steeds het laatste nieuws wordt opgenomen.

Voor het zoeken naar een nieuwe vaste predikant zal een beroepingscommissie worden gevormd. Deze zal te werk gaan volgens de richtlijnen in de Gids voor beroepingswerk (zie www.pkn.nl, zoekterm: beroepingswerk). De kerkenraad heeft Jane de Vries gevraagd om voorzitter van de beroepingscommissie te worden; zij heeft ja gezegd. De totale beroepingscommissie zal uit 7 leden bestaan. Het is belangrijk dat de commissie een goede afspiegeling vormt van de gemeente. Eventuele belangstellenden kunnen zich melden bij Hanneke Deinum. De kerkenraad of de voorzitter van de beroepingscommissie kunnen ook zelf mensen benaderen, waarbij steeds gelet wordt op een goede, evenwichtige, samenstelling.

De kerkenraad is ook bezig met het opstellen van een profielschets voor de nieuwe predikant. Daarnaast wordt een profielschets van de kerkelijke en de burgerlijke gemeente opgesteld. De komende weken gaan we hiermee aan de slag. De inbreng van gemeenteleden is hierbij belangrijk. Tijdens de gemeentevergadering werden briefjes uitgedeeld waarop mensen suggesties voor de profielschets kunnen noteren. Vraag: Welke elementen moeten volgens u opgenomen worden in de profielschets voor de predikant? De briefjes mochten direct ingevuld worden of binnen een week worden ingeleverd bij Hanneke (Loonsebaan 51 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. profielschets).

Als de samenstelling van de beroepingscommissie bekend is, er een profielschets ligt en de beroepingscommissie een plan van aanpak heeft, zal een volgende gemeentevergadering worden belegd. De datum zal t.z.t. bekend worden gemaakt. 

   top

  

Actueel

do 13 dec., 19.30 uur
Joods Leerhuis

 

do 13 dec., 19.45 uur
Oosters Christelijk Leerhuis

 

vr 14 dec., 19.30 uur
Taizé vesper