Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

Vacaturetijd

 Afscheid ds. Jan de Vlieger

  

Vanaf 1 januari 2018 zal Dirk Jan Bierenbroodspot als proponent tijdelijk de predikantsplaats in de Lambertusgemeente invullen.
In de kerkdienst van zondag 7 januari 2018 is Dirk Jan aan onze gemeente verbonden.

   top

 

Profielschets nieuwe predikant 

Wie zoeken wij?
De Lambertusgemeente is een gemeente met lef en zoekt ook een predikant met lef. Niet te bang om dingen anders te doen, uit te proberen, van gebaande paden af te wijken. Er is ruimte voor nieuwe vormen van kerkzijn, we krijgen als gemeente hier ook weer energie van.

De predikant die wij zoeken geeft de eredienst een belangrijke plaats in de gemeente. Daar ontmoeten wij elkaar rondom het Woord, daar worden vragen gesteld over ons menselijk bestaan en we denken daarover na. Traditie en eigentijds, verbondenheid en openheid zijn kernwoorden.

Ontmoeting vindt naast de eredienst ook plaats op doordeweekse dagen. We zoeken een predikant die graag meedenkt met de vormgeving en vernieuwing van het programma dat we aanbieden; iemand die het een uitdaging vindt om dit programma breder te maken, zodat ook andere doelgroepen bereikt worden, binnen en buiten de kerk. En ja, dus ook andere leeftijdsgroepen.

Kerk en samenleving, geloof en maatschappij; de Lambertusgemeente zoekt naar waar zij die terreinen met elkaar in gesprek kan brengen. Dat is een uitdaging die wij samen met onze predikant willen aangaan.

Tot de kerndomeinen van de predikant behoren:
- Eredienst
- Pastoraat
- Vorming en toerusting
- Diaconaat
- Organisatie en beleid

Eredienst
Onze predikant past bij de gemeente die we willen omschrijven als middenorthodox liberaal. De gemeente hecht grote waarde aan een inspirerende eredienst. Stijl en vormgeving zijn belangrijke elementen van de liturgie.
Dat houdt in dat de predikant:
- plezier heeft in het voorgaan in kerkdiensten en in staat is in de uitleg verdieping aan te brengen
- de Bijbelse prediking kan vertalen naar het dagelijks leven
- aandacht heeft voor het pluriforme karakter van de gemeente
- aandacht heeft voor bijzondere en actuele thema’s
- samenwerkt met cantorij, vaste musici en musici van buiten
- het oecumenische karakter van de erediensten onderschrijft. Gastvoorgangers komen ook uit de rooms-katholieke en remonstrantse traditie.

Pastoraat
Onze predikant is de kartrekker van het pastoraat in de gemeente. Belangrijk is “feeling hebben” voor wat er in de gemeente leeft. Dat houdt in dat hij/zij:
- voorzitter is van de pastorale raad
- het onderling pastoraat bevordert samen met de wijkcontactpersonen
- met de ouderling pastoraat het bezoekwerk in instellingen onderling verdeelt
- waar gewenst pastoraal bezoek aflegt thuis en/of in het ziekenhuis.


Vorming &Toerusting
In het jaarprogramma ontmoeten gemeenteleden en belangstellenden uit de omgeving elkaar. De Lambertusgemeente versterkt in haar activiteiten de onderlinge verbondenheid maar nodigt ook nadrukkelijk de omgeving uit om samen activiteiten te ondernemen. We hebben een ambitieus jaarprogramma met activiteiten op gebied van religie, kunst, cultuur en maatschappelijke thema’s. Onze predikant neemt actief deel aan dat programma en wil samen met ons de gastvrijheid van de gemeente uitdragen.
Daarnaast willen we onderzoeken of het aanbod aansluit bij de behoeften van de doelgroepen die we willen bereiken.
Daarom is de predikant een netwerker die vaardig is in het samenwerken met andere mensen en organisaties en die daar plezier in heeft.

Diaconaat
Onze predikant ondersteunt het diaconaal/maatschappelijke werk van de diaconie:
- werkt samen met de diaconale raad en brengt mede verdieping aan in het diaconale
werk
- heeft aandacht voor de maatschappelijke problemen in Vught en omgeving.

Organisatie en beleid
In het Beleidsplan staan de doelstellingen en de plannen betreffende de organisatie van de gemeente duidelijk omschreven. We vragen van de predikant mede leiding aan dat proces te geven.

Vught, oktober 2017

 top
Profielschets Protestantse Gemeente Vught, Lambertuskerk

De Lambertusgemeente
Iedere omschrijving schiet te kort, maar als er een korte kenschets gegeven moet worden van onze kerkelijke gemeente, dan laat deze zich omschrijven als liberaal middenorthodox. Er is waardering en ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en geloofsbeoefening.

De afgelopen jaren is er een omvangrijk programma op doordeweekse dagen uitgevoerd. Dit programma wordt gedragen door de predikant en een groot aantal vrijwilligers. Er is behoefte om dit programma steviger te borgen en minder afhankelijk te maken van vrijwillige inzet. Overigens zonder afbreuk te doen aan het karakter: stijlvol, verzorgd, gastvrij en inspirerend. Onze ambities op dit punt zijn verwoord in het vorig jaar vastgestelde beleidsplan 2016-2019.

De gemeente heeft ongeveer 600 leden. Daarvan zijn ongeveer 200 leden kerkelijk actief tot zeer actief. De zondagse eredienst wordt bezocht door gemiddeld 60-70 bezoekers. Ze beschikt over een grote schare gemotiveerde vrijwilligers (ongeveer 100) die taken uitoefenen variërend van schoonmaken tot uitvoeren van delen van het doordeweekse programma. De kosterstaken worden ook vrijwillig uitgevoerd. Naast de predikant zijn er geen betaalde functies binnen onze gemeente.


De Lambertuskerk binnen de gemeente Vught
Vught is een gemeente met 25.000 inwoners in de nabijheid van ’s-Hertogenbosch. In een overwegend rooms katholieke omgeving heeft onze kerkelijke gemeente een eigen plaats.

De Lambertuskerk is een plaats waar religie, cultuur en maatschappij bij elkaar komen. Zij houdt verbinding met tal van maatschappelijke en kerkelijke organisaties en werkt daar graag mee samen. Genoemd kunnen worden het Nationaal Monument Kamp Vught, Stichting het Lambertuspodium, de lokale overheid, de Kunststichting Vught, de Stichting Protestantse Begraafplaats Vught, maar ook Stichting Welzijn, de Voedselbank en de andere kerken.

De kerkgemeenschap beschikt over een mooie middeleeuwse kerk die qua maat goed past bij de omvang van de gemeente. De monumentale toren staat op een markante plaats in het centrum van Vught. Tien jaar geleden is het kerkgebouw grondig gerestaureerd en multifunctioneel gemaakt met behoud van het karakter van de kerk. Hierdoor is de ruimte bruikbaar in vele opstellingen en voor verschillende soorten activiteiten. De keuken maakt het mogelijk maaltijden voor grote groepen te bereiden.


Vught, oktober 2017

  top

 

 

Beroepingscommissieleden benoemd

Op 29 jl. november heeft de kerkenraad de volgende mensen benoemd als lid van de beroepingscommissie: Jane de Vries, voorzitter, Mieke van der Veen, secretaris, Gert Koster, Henriette Rosema, Anna Paulien Maaskant, Janine Mutsaerts, Harm van der Veen en Peter Hordijk.

De kerkenraad is erg blij dat deze mensen samen op zoek willen gaan naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. 

Gemeenteleden kunnen namen van predikanten die ze geschikt vinden voor onze gemeente, doorgeven aan de beroepingscommissie. Als u dit doet, wilt u dan ook vermelden waarom u vindt, dat de door u genoemde predikant zou passen in onze gemeente? Doorgeven kan per e-mail aan de secretaris van de commissie, Mieke van der Veen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  top

 

Verslag gemeentevergadering op 17 september 2017

In de kerkenraadsvergadering in september is uitgebreid gesproken over de vacature predikantsplaats in onze gemeente. Op zondag 17 september jl. werd na de kerkdienst een gemeentevergadering over dit onderwerp gehouden. Deze vergadering werd bijgewoond door ongeveer 35 gemeenteleden en geleid door Hanneke Deinum, voorzitter kerkenraad. Gesproken is over de invulling van de vacature voor tijdelijke predikant, de procedure voor het beroepen van een nieuwe predikant en de profielschets voor de nieuwe predikant.

Voor de vacature voor een tijdelijke predikant is in de zomerperiode gesproken met drie kandidaten. Ze maakten allen een enthousiaste en gedreven indruk en waren bereid naar Vught te reizen, of wonen al in de buurt. Het moderamen geeft de voorkeur aan één van de kandidaten. Betrokkene zal naar verwachting eind dit jaar proponent zijn. Proponenten hebben de vereiste academische theologische studie met succes afgesloten, het colloquium afgelegd en zijn beroepbaar. De intentie is uitgesproken om met betrokkene een contract af te sluiten voor een eenjarig dienstverband. Echter gezien het traject wat betrokkene moet afleggen naar de proponentstatus toe, is het onverstandig om uit te gaan van een mogelijke ingangsdatum voor 1 januari 2018. We willen de discussie over een mogelijk contract voortzetten, zodat we meteen kunnen tekenen wanneer betrokkene proponent is. Zodra hier meer nieuws over is, laten we dit weten. Houdt u hiervoor ook onze website in de gaten. Onder het kopje ‘Actueel’ staat een item ‘afscheid en vacature-tijd’, waaronder steeds het laatste nieuws wordt opgenomen.

Voor het zoeken naar een nieuwe vaste predikant zal een beroepingscommissie worden gevormd. Deze zal te werk gaan volgens de richtlijnen in de Gids voor beroepingswerk (zie www.pkn.nl, zoekterm: beroepingswerk). De kerkenraad heeft Jane de Vries gevraagd om voorzitter van de beroepingscommissie te worden; zij heeft ja gezegd. De totale beroepingscommissie zal uit 7 leden bestaan. Het is belangrijk dat de commissie een goede afspiegeling vormt van de gemeente. Eventuele belangstellenden kunnen zich melden bij Hanneke Deinum. De kerkenraad of de voorzitter van de beroepingscommissie kunnen ook zelf mensen benaderen, waarbij steeds gelet wordt op een goede, evenwichtige, samenstelling.

De kerkenraad is ook bezig met het opstellen van een profielschets voor de nieuwe predikant. Daarnaast wordt een profielschets van de kerkelijke en de burgerlijke gemeente opgesteld. De komende weken gaan we hiermee aan de slag. De inbreng van gemeenteleden is hierbij belangrijk. Tijdens de gemeentevergadering werden briefjes uitgedeeld waarop mensen suggesties voor de profielschets kunnen noteren. Vraag: Welke elementen moeten volgens u opgenomen worden in de profielschets voor de predikant? De briefjes mochten direct ingevuld worden of binnen een week worden ingeleverd bij Hanneke (Loonsebaan 51 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. profielschets).

Als de samenstelling van de beroepingscommissie bekend is, er een profielschets ligt en de beroepingscommissie een plan van aanpak heeft, zal een volgende gemeentevergadering worden belegd. De datum zal t.z.t. bekend worden gemaakt. 

   top

 


Gemeente vergadering - tijdelijke predikant

Op zondag 9 juli jl. is er een gemeentevergadering gehouden over de invulling van het beroepingswerk.
In deze vergadering is gesproken over de opdracht een tijdelijke voorganger te benoemen en is het verdere verloop voor deze aanstelling besproken.

Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

In de kerkenraadsvergadering van 5 juli is over de vacature tijd gesproken. De kerkenraad heeft er voor gekozen om in de vacante periode een (parttime) tijdelijke predikant aan te stellen met bijzondere aanstelling, om een beperkt aantal taken in uitvoering en in ontwikkeling te houden. Een beroepingsperiode kan lang duren. De kerkenraad hecht er aan dat een deel van de kerkdiensten door een vaste voorganger geleid worden. Daarnaast vraagt het doordeweekse programma aandacht. Ook daar is tijdelijke inzet op nodig. Een tijdelijke voorganger geeft rust en ruimte om het beroepingswerk goed uit te voeren. Het moderamen is in gesprek met het landelijk bureau van onze kerk om geschikte mensen te vinden. Daarnaast zijn er ook al contacten in het bestaande netwerk.

  top

 


Dankwoord Jan en Geertruida

De kerkenraad ontving een bedankbrief van Ds Jan de Vlieger en Geertruida Hettema, bestemd voor alle gemeenteleden:

Vught/Middelburg 31 augustus 2017

Lieve gemeenteleden en kerkenraad,

Bij dezen willen wij de kerkenraad allen die aanwezig waren en allen die zich hebben ingezet voor ons afscheid van de Lambertuskerk op zondag 27 augustus hartelijk danken.
Het was een overweldigende dag, met zoveel hartelijkheid, dankbaarheid, schoonheid en vrolijkheid. Het werd daarmee ook nog eens de ultieme zondag: samen gezellig op een grasveld, tentje, muziek, witte wijn in het glas, hapjes, cadeaus, goede woorden, hartelijke begroetingen en ontmoetingen: het kon niet op. De hemel was ons in vele opzichten genadevol, zelfs met heerlijke zon. Bij mijn aankomst ’s ochtends was het al feest: een verwachtingsvolle tuin, mooi geschikte bloemen, hartelijke ontvangst. Alles liep vanzelf… en ik weet uit ervaring, als je díe indruk hebt is er van te voren veel nagedacht en geregeld. Kopjes koffie en sandwiches werden ons ter hand gesteld, ontvangen cadeautjes, behulpzaam weer uit handen genomen. De cadeaus waren ook zo treffend uitgezocht. De grootse koffiemachine staat al op volle toeren te draaien. We dronken in ons huis nog nooit zulke lekkere koffie! HET boek met de vele herinneringen en wensen ligt hier open op tafel: het ontroert ons.
De terugblik op de dertien jaren samenwerken, het afscheid werd ondanks ook weemoedigheid een prachtige dag. We zijn dankbaar voor alles wat we ontvingen. We zijn op een roze wolk getild – en die omgeeft ons nog steeds. Het helpt ons vreemd genoeg ook om elkaar nu los te laten en weer opnieuw te gaan beginnen. Opnieuw beginnen gaat meestal niet vanzelf, weten we uit ervaring. Er zal een beroep worden gedaan op jullie en onze creativiteit, op ons uithoudingsvermogen, de tijd nemen om af te sluiten, de openheid om het nieuwe te begroeten en te zoeken – en misschien het meest van al: het vertrouwen toe te laten dat we door goede krachten zijn omgeven.
Morgen stappen we in vertrouwen de toekomst binnen. Met terugwerkende kracht en vooruitwerkende hoop wensen we jullie alle goeds en de nabijheid van de ENE.

Geertruida Hettema, Jan de Vlieger

    top

 


Afscheidsdienst 

Ds. Jan de Vlieger en Geertruida Hettema hebben in de dienst op zondag 27 augustus 2017 afscheid genomen van onze Lambertusgemeente. 
Na een mooie dienst met inbreng van musici, solisten en de Lambertuscantorij ging het afscheidsfeest verder in een zonovergoten kerktuin.
Met een hapje en drankje, een muzikaal intermezzo, veel cadeaus, een lied door alle gemeenteleden en natuurlijk met een aantal toespraken werd op feestelijke wijze teruggekeken op de periode van de familie De Vlieger in Vught. We kijken in dankbaarheid terug op al het goede dat zij ons geboden hebben.

Voor foto's van dit mooie afscheid, klikt hier.
  

   top

 


Aankondiging vertrek Ds Jan de Vlieger door de kerkenraad

Uit Kerkespoor juni 2017:

Ds. Jan de Vlieger, onze huidige predikant, heeft eind mei week de kerkenraad geïnformeerd dat hij afscheid gaat nemen als dominee van de Lambertuskerk. Na dertien jaar aan onze gemeente verbonden te zijn geweest, gaat hij over drie maanden een nieuwe functie elders vervullen. Per 1 september zal hij, samen met zijn echtgenote Geertruida, leiding gaan geven aan De Drukkerij; een bedrijf voor boeken, eten en drinken, en culturele evenementen in Middelburg. De medewerkers van De Drukkerij zijn op 15 mei over deze verandering geïnformeerd.

We hebben met Jan afgesproken om afscheid van hem te nemen in de eredienst op zondagochtend 27 augustus. De kerkenraad, en wij denken met ons velen in de gemeente, betreurt het aanstaande vertrek van de familie de Vlieger uit Vught en kijkt met grote dankbaarheid op deze dertien jaar terug. We zullen hier later uitgebreid bij stilstaan.

Wij staan nu voor de uitdaging hoe wij verder gaan. Onze gemeente krijgt na 1 september een vacature voor een predikant. De kerkenraad zal in die vacatureperiode zorg dragen voor een aangepaste voortgang van het pastoraat, de erediensten en andere activiteiten. Over de wijze waarop houden we u op de hoogte. Ook zal de kerkenraad een procedure gaan starten voor de invulling van de ontstane vacature. Daarbij zal ze, in overleg met de gemeente, classis en het landelijk bureau onder meer een profielschets opstellen en een beroepingscommissie instellen.

Als gemeente gaan we een uitdagende tijd tegemoet. De kerkenraad vraagt u om steun en zal u geregeld informeren over de voortgang.

Gerbert Scherphof, voorzitter.

 

  top

 


Berichten van Ds Jan de Vlieger

Uit Kerkespoor juni 2017:

VERTREK UIT VUGHT

Na ruim dertien jaar heb ik bij het breed moderamen van de classis als predikant ontheffing van mijn werkzaamheden gevraagd. Daarmee komt er een einde aan een lange periode van samenwerking als predikant en Lambertusgemeente. Ik zie met veel dankbaarheid terug op deze samenwerking. De Lambertusgemeenschap is een hechte, vriendelijke gemeenschap die naar elkaar omziet en de handen uit de mouwen steekt. Toen we hier vier jaar waren werd de Lambertuskerk gerestaureerd en verbouwd. De gemeenschap leverde daarmee een prestatie van formaat in vele opzichten. Daarmee kregen we een prachtig gebouw voor de vieringen van onze gemeente – maar ook voor veel andere evenementen. Daarmee is er een dynamiek op gang gekomen die ons tot op de dag van vandaag beweegt.
Voor mij waren de wekelijkse vieringen steeds een hoogtepunt van de week; de erediensten. Ik weet dat ik velen op de proef heb gesteld met mijn lange preken en diensten; de korte maar krachtige toespraak heb ik me nooit eigen kunnen maken. Maar de vorm van de liturgie en de oude teksten uit de Heilige Schrift waren steeds een mogelijkheid om onze verwarring, vreugde en verdriet, onze veerkracht en opstanding in te verwoorden en te delen. Ik deed het met hartstocht en die wekelijkse oefening ga ik missen.
Na dertien jaar evenwel is de tijd gekomen om te gaan. We raken met de dag meer thuis in Vught, houden steeds meer van de gemeenschap en het dorp, en toch groeide het besef dat het voor ons en de gemeenschap goed is om een volgende stap te zetten. Geertruida en ik gaan leiding geven aan De Drukkerij, het centrum voor boeken, eten en drinken en culturele evenementen in Middelburg. Veel van wat ik leerde in de kerk zal me daarbij van pas komen.
In de kerkdienst van zondag 27 augustus nemen we afscheid. Ik hoop u in de komende maanden nog te ontmoeten.

Ds. Jan de Vlieger

  top