Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

Vacaturetijd

 

Advertentie

De advertentie voor een nieuwe predikant is  hier te vinden.

 

Uitnodiging gemeentevergadering zondag 16 september 2018

Vanaf december 2017 is de beroepingscommissie hard aan het werk geweest om tot een voorstel te komen aan de kerkenraad voor een toekomstige predikant van de Lambertuskerk. Eind augustus heeft de beroepingscommissie unaniem een voordracht gedaan aan de kerkenraad voor een nieuwe predikant voor onze gemeente en deze voordracht schriftelijk en mondeling aan de kerkenraad toegelicht.
De kerkenraad heeft in de vergadering van 4 september jl. unaniem besloten om de voordracht over te nemen en een beroep uit te brengen op de betreffende kandidaat.
Op zondag 16 september zal er, aansluitend aan de kerkdienst, een gemeentevergadering worden gehouden. De naam van de predikant zal dan bekend gemaakt worden en er wordt een toelichting gegeven op de beroepingsprocedure, de te beroepen predikant en de vervolgstappen.
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit om bij deze gemeentevergadering aanwezig te zijn.

 

Brief aan de gemeenteleden

Op 1 augustus 2018 heeft de beroepingscommsie, mede namens de kerkenraad, de hierna volgende brief aan de gemeenteleden gezonden: 

 

Aan alle gemeenteleden van de Protestantse Kerk te Vught

Vught, 1 augustus 2018

Geacht gemeentelid,

In de zomer van 2017 heeft de kerkenraad zich gebogen over de procedure voor het beroepen van een nieuwe predikant. Hierbij is de ‘Gids voor beroepingswerk’ van de Protestantse Kerk als uitgangspunt genomen.

Er zijn toen meerdere stappen gezet waarover u in een gemeentevergadering en in ‘Kerkespoor’ bent geïnformeerd. Er is een tijdelijke predikant benoemd en er is een beroepingscommissie benoemd. Deze maakt gestage voortgang. Door de kerkenraad is een profiel opgesteld, aan de hand waarvan de beroepingscommissie een advertentie heeft geplaatst. Uit de ontvangen reacties zijn een aantal predikanten uitgenodigd voor een gesprek. Na evaluatie van deze eerste kennismaking is besloten een aantal predikanten te gaan “horen”.
De beroepingscommissie zal vervolgens haar eindoordeel vormen.

Middels deze brief willen we u informeren over de vervolgstappen. Het hele proces dat we gezamenlijk als gemeente, beroepingscommissie en kerkenraad doorlopen, is verwoord in de eerdergenoemde Gids voor beroepingswerk, de Kerkorde en de (in 2016 vastgestelde) Plaatselijke Regeling van de Protestantse Kerk te Vught. Onderstaande stappen staan beschreven in de Gids voor Beroepingswerk.

Advies aan de kerkenraad
We verwachten nu dat de beroepingscommissie in de loop van augustus haar eindoordeel samen met haar overwegingen verwoordt in een ‘Advies aan de Kerkenraad’. De kerkenraad zal zich, eventueel na gesprek met betrokken predikant(en), ervan overtuigen dan het een wijs besluit is en neemt een definitief besluit. Indien positief is de kandidaatstelling een feit.

Gemeentevergadering
In de Gids wordt de procedure beschreven bij stemming door stemgerechtigde leden in een gemeentevergadering. Dit is voor ons niet van toepassing. In de Plaatselijke Regeling (uit 2016) is opgenomen, dat predikanten verkozen worden door de kerkenraad.
Er zal, naar verwachting in de loop van september, een gemeentevergadering worden bijeengeroepen waarin de naam van de kandidaat te stellen predikant en de overwegingen die hebben geleid tot de keuze worden bekendgemaakt.
Op dat moment begint ook de termijn van vijf dagen te lopen waar binnen schriftelijk bezwaar kan worden gemaakt tegen de gevolgde beroepingsprocedure (dus niet tegen de persoon van de verkozen predikant).

Beroepsbrief
Na afloop van de periode van mogelijk bezwaar tegen de beroepingsprocedure zal de kerkenraad de predikant beroepen door middel van een beroepsbrief. De predikant tekent voor ontvangst en moet binnen een termijn van 3 weken beslissen of hij /zij het beroep zal aannemen. Aan de beroepsbrief wordt een rechtpositieregeling toegevoegd.

Approbatie van het beroep
Nadat het beroep is aangenomen, wordt een datum van bevestiging overeengekomen. Dit gebeurt in goed overleg van de predikant met zijn/haar huidige en toekomstige gemeente. Tot slot moet door de classis worden bevestigd dat de procedure naar behoren is doorlopen, de zogenaamde ‘approbatie’.

Bevestiging
Na afgifte van approbatie kan de predikant bevestigd worden. Dit gebeurt in de regel binnen drie maanden na het aanvaarden van het beroep.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de stappen die we samen zullen ondernemen op weg naar de bevestiging van onze nieuwe predikant.

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet ons te benaderen.

Met hartelijke groet, 

Hanneke Deinum              Jane de Vries
Voorzitter Kerkenraad       Voorzitter Beroepingscommissie

 

 

Nieuws uit de beroepingscommissie

 Mei 2018:

We hebben uit de brieven, gekozen met een speciale selectiemethode, een aantal kandidaten geselecteerd om een gesprek mee te voeren. Op twee dagen zagen we de kandidaat predikanten. Het verliep goed, soms was het heel gemakkelijk en vanzelfsprekend, bij een ander wat meer zoeken en wat stroever. Zoals in het gewone leven ook gaat, vermoed ik. Daarna hebben we ons gebogen over de vraag wie we willen gaan horen om een beter beeld te krijgen. “Horen” wil zeggen, dat we een kerkdienst bijwonen in de thuiskerk van de solliciterende predikant. Hij/zij weet, dat wij de kerkdienst bezoeken.  De komende periode gaan we in twee groepen drie kandidaten horen. De bedoeling is, dat ieder lid van de commissie alle drie de kandidaten hoort. We zijn erg benieuwd hoe de predikant in zijn/ haar eigen omgeving zich laat zien en kennen. Dat is mogelijk heel anders dan bij ons aan de ‘sollicitatie tafel’! Daar de vakantieperiode aanbreekt, zal er enige tijd overheen gaan, voordat iedereen alle drie de kandidaten heeft gehoord. Er wordt intern een eerlijk en soms stevig gesprek gevoerd over kwaliteiten en talenten, eisen en verwachtingen. Spannend en boeiend.  De verantwoordelijkheid ten aanzien van de kerkenraad en u als gemeente wordt ook meer voelbaar. We kunnen echter niets meer doen dan alert zijn en eerlijk.

Namens de beroepingscommissie, Janine Mutsaerts, 15-05-2018 


   

Tijdelijke predikant

Vanaf 1 januari 2018 zal Dirk-Jan Bierenbroodspot als proponent tijdelijk de predikantsplaats in de Lambertusgemeente invullen. In de kerkdienst van zondag 7 januari 2018 is Dirk Jan aan onze gemeente verbonden.

Fragmenten uit het interview met Dirk-Jan Bierenbroodspot in het Klaverblad van 22 -1-2018:

“Dit jaar wordt voor alle partijen een waardevolle ontdekkingstocht.”

Sinds het begin van 2018 vult Dirk-Jan Bierenbroodspot de vrijgekomen predikantsplaats in de Lambertusgemeente in Vught in. Afgesproken is dat de benoeming van de opvolger een tijdelijk karakter van een jaar heeft.

“Ik kan een jaar lang in alle vrijheid mijn werk doen”, benadrukt Dirk-Jan. “Het is fijn dat ik de gemeente al best wel ken. Ik heb hier eerder stage gelopen en ken daardoor de richting die is ingeslagen. Ik weet ook dat het niet stil mag blijven staan. Dit was een leerzame tijd en daar zag ik met eigen ogen dat er ook veel ruimte was. Ik weet dat ik mag onderzoeken, mag veranderen en kan uitproberen. Dat lijkt me een prachtige uitdaging. Geloof is meer dan kennisoverdracht en daarbij gebruiken we een lijntje met hierboven, maar de horizontale lijn mogen we ook niet vergeten. Stel nu dat we een plaats van inspiratie zijn, dan creëren we hier een goede oefenplaats”.

Al het werk van een predikant moet zoveel mogelijk ongemerkt door gaan. De kerkdiensten vragen hun voorbereidingen, er moet vooruit gekeken naar hoogtijdagen en de kerk moet een ontmoetingsplaats zijn voor vele doelgroepen.

Bezinning

Dirk-Jan: “Een bezinning voor mezelf die me kan inspireren en het mogelijk wordt de gemeenteleden in die bezinning mee te nemen. Zo ontstaat dynamiek en die moet gedeeld worden met anderen. Zo kunnen we samen de ruimte zoeken. Ieder mens heeft ruimte nodig in het nieuwe kerk-zijn en daar kunnen we dan samen naar op zoek gaan. Ik ben zelf ook altijd op zoek geweest naar vrijheid en dat zoeken doe ik nog steeds. Ik wil nog steeds opstaan voor een betere wereld. De exodus gaat door. We zijn onderweg en ik weet niet precies waar naar toe. Dat gaan we samen uitpluizen. Dit wordt voor alle partijen een waardevolle ontdekkingstocht. Waarbij we samen op zoek zijn naar kwaliteit van leven vanuit een christelijke levensvisie. Op dit moment is er een kruispunt en we volgen een intensieve maar mooie weg naar het volgende kruispunt”.

 

Vertrek Dirk-Jan Bierenbroodspot

In de kerkdienst van 13 mei heb ik de gemeente een belangrijke mededeling gedaan. Ik heb in deze dienst kenbaar gemaakt dat ik een beroep mocht ontvangen van de Samen op Weg gemeente BerlicumRosmalen en dat ik dat beroep ook heb aanvaard. Dat betekent dat ik de Lambertuskerk binnenkort ga verlaten. Op dit moment staat de dienst van bevestiging en intrede gepland op 2 september en dat betekent dat de overeenkomst tussen de Lambertuskerk en mij vanaf dat moment wordt ontbonden.   

Tot het moment van bevestiging en intrede blijf ik werken in en om de Lambertuskerk. Als het aan mij en de kerkenraad ligt, doen we dat met vreugde en zetten we de goede samenwerking voort. De afgelopen maanden heb ik mijn werk met veel plezier gedaan en zal dat dus voorlopig ook blijven doen. Het is dan ook fijn om te weten dat de kerkenraad mij van harte feliciteert met het beroep.   Het feit dat ik elders een beroep aanneem en mijn werkzaamheden hier afrond, ligt volledig in lijn van de overeenkomst die de kerkenraad en ik hebben gesloten. Mijn periode hier was bedoeld als een overbruggingsperiode. Dat geldt voor beide partijen. Voor de kerkenraad was de inzet om in deze periode ruimte te geven aan de beroepingscommissie. Voor mij was de inzet een periode van bezinning op mijn toekomst als predikant.   

Ik wens u als gemeente het allerbeste toe en de nabijheid van de Eeuwige door wie wij ons verbonden mogen weten. De beroepingscommissie en de kerkenraad bid ik wijsheid en inzicht toe bij het zoeken en vinden van een nieuwe predikant. Dit zal ongetwijfeld gaan lukken. Met hem of haar zal de gemeente een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.   Dirk-Jan Bierenbroodspot

   top

 

Profielschets nieuwe predikant 

Wie zoeken wij?
De Lambertusgemeente is een gemeente met lef en zoekt ook een predikant met lef. Niet te bang om dingen anders te doen, uit te proberen, van gebaande paden af te wijken. Er is ruimte voor nieuwe vormen van kerkzijn, we krijgen als gemeente hier ook weer energie van.

De predikant die wij zoeken geeft de eredienst een belangrijke plaats in de gemeente. Daar ontmoeten wij elkaar rondom het Woord, daar worden vragen gesteld over ons menselijk bestaan en we denken daarover na. Traditie en eigentijds, verbondenheid en openheid zijn kernwoorden.

Ontmoeting vindt naast de eredienst ook plaats op doordeweekse dagen. We zoeken een predikant die graag meedenkt met de vormgeving en vernieuwing van het programma dat we aanbieden; iemand die het een uitdaging vindt om dit programma breder te maken, zodat ook andere doelgroepen bereikt worden, binnen en buiten de kerk. En ja, dus ook andere leeftijdsgroepen.

Kerk en samenleving, geloof en maatschappij; de Lambertusgemeente zoekt naar waar zij die terreinen met elkaar in gesprek kan brengen. Dat is een uitdaging die wij samen met onze predikant willen aangaan.

Tot de kerndomeinen van de predikant behoren:
- Eredienst
- Pastoraat
- Vorming en toerusting
- Diaconaat
- Organisatie en beleid

Eredienst
Onze predikant past bij de gemeente die we willen omschrijven als middenorthodox liberaal. De gemeente hecht grote waarde aan een inspirerende eredienst. Stijl en vormgeving zijn belangrijke elementen van de liturgie.
Dat houdt in dat de predikant:
- plezier heeft in het voorgaan in kerkdiensten en in staat is in de uitleg verdieping aan te brengen
- de Bijbelse prediking kan vertalen naar het dagelijks leven
- aandacht heeft voor het pluriforme karakter van de gemeente
- aandacht heeft voor bijzondere en actuele thema’s
- samenwerkt met cantorij, vaste musici en musici van buiten
- het oecumenische karakter van de erediensten onderschrijft. Gastvoorgangers komen ook uit de rooms-katholieke en remonstrantse traditie.

Pastoraat
Onze predikant is de kartrekker van het pastoraat in de gemeente. Belangrijk is “feeling hebben” voor wat er in de gemeente leeft. Dat houdt in dat hij/zij:
- voorzitter is van de pastorale raad
- het onderling pastoraat bevordert samen met de wijkcontactpersonen
- met de ouderling pastoraat het bezoekwerk in instellingen onderling verdeelt
- waar gewenst pastoraal bezoek aflegt thuis en/of in het ziekenhuis.


Vorming &Toerusting
In het jaarprogramma ontmoeten gemeenteleden en belangstellenden uit de omgeving elkaar. De Lambertusgemeente versterkt in haar activiteiten de onderlinge verbondenheid maar nodigt ook nadrukkelijk de omgeving uit om samen activiteiten te ondernemen. We hebben een ambitieus jaarprogramma met activiteiten op gebied van religie, kunst, cultuur en maatschappelijke thema’s. Onze predikant neemt actief deel aan dat programma en wil samen met ons de gastvrijheid van de gemeente uitdragen.
Daarnaast willen we onderzoeken of het aanbod aansluit bij de behoeften van de doelgroepen die we willen bereiken.
Daarom is de predikant een netwerker die vaardig is in het samenwerken met andere mensen en organisaties en die daar plezier in heeft.

Diaconaat
Onze predikant ondersteunt het diaconaal/maatschappelijke werk van de diaconie:
- werkt samen met de diaconale raad en brengt mede verdieping aan in het diaconale
werk
- heeft aandacht voor de maatschappelijke problemen in Vught en omgeving.

Organisatie en beleid
In het Beleidsplan staan de doelstellingen en de plannen betreffende de organisatie van de gemeente duidelijk omschreven. We vragen van de predikant mede leiding aan dat proces te geven.

Vught, oktober 2017

 top
Profielschets Protestantse Gemeente Vught, Lambertuskerk

De Lambertusgemeente
Iedere omschrijving schiet te kort, maar als er een korte kenschets gegeven moet worden van onze kerkelijke gemeente, dan laat deze zich omschrijven als liberaal middenorthodox. Er is waardering en ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en geloofsbeoefening.

De afgelopen jaren is er een omvangrijk programma op doordeweekse dagen uitgevoerd. Dit programma wordt gedragen door de predikant en een groot aantal vrijwilligers. Er is behoefte om dit programma steviger te borgen en minder afhankelijk te maken van vrijwillige inzet. Overigens zonder afbreuk te doen aan het karakter: stijlvol, verzorgd, gastvrij en inspirerend. Onze ambities op dit punt zijn verwoord in het vorig jaar vastgestelde beleidsplan 2016-2019.

De gemeente heeft ongeveer 600 leden. Daarvan zijn ongeveer 200 leden kerkelijk actief tot zeer actief. De zondagse eredienst wordt bezocht door gemiddeld 60-70 bezoekers. Ze beschikt over een grote schare gemotiveerde vrijwilligers (ongeveer 100) die taken uitoefenen variërend van schoonmaken tot uitvoeren van delen van het doordeweekse programma. De kosterstaken worden ook vrijwillig uitgevoerd. Naast de predikant zijn er geen betaalde functies binnen onze gemeente.


De Lambertuskerk binnen de gemeente Vught
Vught is een gemeente met 25.000 inwoners in de nabijheid van ’s-Hertogenbosch. In een overwegend rooms katholieke omgeving heeft onze kerkelijke gemeente een eigen plaats.

De Lambertuskerk is een plaats waar religie, cultuur en maatschappij bij elkaar komen. Zij houdt verbinding met tal van maatschappelijke en kerkelijke organisaties en werkt daar graag mee samen. Genoemd kunnen worden het Nationaal Monument Kamp Vught, Stichting het Lambertuspodium, de lokale overheid, de Kunststichting Vught, de Stichting Protestantse Begraafplaats Vught, maar ook Stichting Welzijn, de Voedselbank en de andere kerken.

De kerkgemeenschap beschikt over een mooie middeleeuwse kerk die qua maat goed past bij de omvang van de gemeente. De monumentale toren staat op een markante plaats in het centrum van Vught. Tien jaar geleden is het kerkgebouw grondig gerestaureerd en multifunctioneel gemaakt met behoud van het karakter van de kerk. Hierdoor is de ruimte bruikbaar in vele opstellingen en voor verschillende soorten activiteiten. De keuken maakt het mogelijk maaltijden voor grote groepen te bereiden.


Vught, oktober 2017

  top

 

 

Beroepingscommissieleden benoemd

Op 29 jl. november heeft de kerkenraad de volgende mensen benoemd als lid van de beroepingscommissie: Jane de Vries, voorzitter, Mieke van der Veen, secretaris, Gert Koster, Henriette Rosema, Anna Paulien Maaskant, Janine Mutsaerts, Harm van der Veen en Peter Hordijk.

De kerkenraad is erg blij dat deze mensen samen op zoek willen gaan naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. 

Gemeenteleden kunnen namen van predikanten die ze geschikt vinden voor onze gemeente, doorgeven aan de beroepingscommissie. Als u dit doet, wilt u dan ook vermelden waarom u vindt, dat de door u genoemde predikant zou passen in onze gemeente? Doorgeven kan per e-mail aan de secretaris van de commissie, Mieke van der Veen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  top

 

Verslag gemeentevergadering op 17 september 2017

In de kerkenraadsvergadering in september is uitgebreid gesproken over de vacature predikantsplaats in onze gemeente. Op zondag 17 september jl. werd na de kerkdienst een gemeentevergadering over dit onderwerp gehouden. Deze vergadering werd bijgewoond door ongeveer 35 gemeenteleden en geleid door Hanneke Deinum, voorzitter kerkenraad. Gesproken is over de invulling van de vacature voor tijdelijke predikant, de procedure voor het beroepen van een nieuwe predikant en de profielschets voor de nieuwe predikant.

Voor de vacature voor een tijdelijke predikant is in de zomerperiode gesproken met drie kandidaten. Ze maakten allen een enthousiaste en gedreven indruk en waren bereid naar Vught te reizen, of wonen al in de buurt. Het moderamen geeft de voorkeur aan één van de kandidaten. Betrokkene zal naar verwachting eind dit jaar proponent zijn. Proponenten hebben de vereiste academische theologische studie met succes afgesloten, het colloquium afgelegd en zijn beroepbaar. De intentie is uitgesproken om met betrokkene een contract af te sluiten voor een eenjarig dienstverband. Echter gezien het traject wat betrokkene moet afleggen naar de proponentstatus toe, is het onverstandig om uit te gaan van een mogelijke ingangsdatum voor 1 januari 2018. We willen de discussie over een mogelijk contract voortzetten, zodat we meteen kunnen tekenen wanneer betrokkene proponent is. Zodra hier meer nieuws over is, laten we dit weten. Houdt u hiervoor ook onze website in de gaten. Onder het kopje ‘Actueel’ staat een item ‘afscheid en vacature-tijd’, waaronder steeds het laatste nieuws wordt opgenomen.

Voor het zoeken naar een nieuwe vaste predikant zal een beroepingscommissie worden gevormd. Deze zal te werk gaan volgens de richtlijnen in de Gids voor beroepingswerk (zie www.pkn.nl, zoekterm: beroepingswerk). De kerkenraad heeft Jane de Vries gevraagd om voorzitter van de beroepingscommissie te worden; zij heeft ja gezegd. De totale beroepingscommissie zal uit 7 leden bestaan. Het is belangrijk dat de commissie een goede afspiegeling vormt van de gemeente. Eventuele belangstellenden kunnen zich melden bij Hanneke Deinum. De kerkenraad of de voorzitter van de beroepingscommissie kunnen ook zelf mensen benaderen, waarbij steeds gelet wordt op een goede, evenwichtige, samenstelling.

De kerkenraad is ook bezig met het opstellen van een profielschets voor de nieuwe predikant. Daarnaast wordt een profielschets van de kerkelijke en de burgerlijke gemeente opgesteld. De komende weken gaan we hiermee aan de slag. De inbreng van gemeenteleden is hierbij belangrijk. Tijdens de gemeentevergadering werden briefjes uitgedeeld waarop mensen suggesties voor de profielschets kunnen noteren. Vraag: Welke elementen moeten volgens u opgenomen worden in de profielschets voor de predikant? De briefjes mochten direct ingevuld worden of binnen een week worden ingeleverd bij Hanneke (Loonsebaan 51 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. profielschets).

Als de samenstelling van de beroepingscommissie bekend is, er een profielschets ligt en de beroepingscommissie een plan van aanpak heeft, zal een volgende gemeentevergadering worden belegd. De datum zal t.z.t. bekend worden gemaakt. 

   top

 


Gemeente vergadering - tijdelijke predikant

Op zondag 9 juli jl. is er een gemeentevergadering gehouden over de invulling van het beroepingswerk. In deze vergadering is gesproken over de opdracht een tijdelijke voorganger te benoemen en is het verdere verloop voor deze aanstelling besproken.

Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

In de kerkenraadsvergadering van 5 juli is over de vacature tijd gesproken. De kerkenraad heeft er voor gekozen om in de vacante periode een (parttime) tijdelijke predikant aan te stellen met bijzondere aanstelling, om een beperkt aantal taken in uitvoering en in ontwikkeling te houden. Een beroepingsperiode kan lang duren. De kerkenraad hecht er aan dat een deel van de kerkdiensten door een vaste voorganger geleid worden. Daarnaast vraagt het doordeweekse programma aandacht. Ook daar is tijdelijke inzet op nodig. Een tijdelijke voorganger geeft rust en ruimte om het beroepingswerk goed uit te voeren. Het moderamen is in gesprek met het landelijk bureau van onze kerk om geschikte mensen te vinden. Daarnaast zijn er ook al contacten in het bestaande netwerk.

  top

 

Actueel

za 22 sept. van 12.00 - 16.00 uur
Lambertusmarkt en veiling
Bekijk de veilingcatalogus!